Posts Tagged ‘صدور گواهینامه ایزو’

معرفی کتاب مرجع استانداردهای مدیریتی سازمان جهانی استاندارد ISO

کتاب مرجع استانداردهای مدیریتی سازمان جهانی استاندارد ISO

اگر به دنبال صدور گواهینامه ایزو هستید و کتابی می خواهید با موضوع استانداردهای مدیریتی ایزو، کتاب مرجع استانداردهای مدیریتی سازمان جهانی استاندارد ISO را به شما توصیه می کنیم.

این کتاب به وسیله ی سید محمد حسینی ترجمه و تألیف شده است. نوبت دوم چاپ آن نیز متعلق به سال 1397 می باشد.

درباره کتاب مرجع استانداردهای مدیریتی سازمان جهانی استاندارد ISO

این کتاب به عنوان یک مرجع کلی و قابل استاندارد با موضوعیت استانداردهای ایزو مدیریتی ارائه شده است و تا به حال چندین جایزه نیز دریافت کرده است.

استانداردهایی که در کتاب مرجع استانداردهای مدیریتی سازمان جهانی استاندارد ISO به آن ها پرداخته شده است؛ از جمله موارد زیر هستند:

استاندارد ایزو 9000 / استاندارد ایزو 9001 / استاندارد ایزو 9004 / استاندارد ایزو 10002 / استاندارد ISO/TS 10004 / استاندارد ایزو 10006 / استاندارد ایزو 60300-1-2 / استاندارد ایزو 50001 / استاندارد ایزو 22000 / استاندارد ایزو 19011 / استاندارد ایزو 14001 / استاندارد OHSAS 18001

تمام افرادی که به نوعی با موضوع مدیریت و امور وابسته به آن سر و کار دارند، مطالعه ی این کتاب را مفید خواهند یافت. این مدیران چه از شرکت های دولتی بوده یا از شرکت های خصوصی باشند، فارغ از اندازه و سایز می توانند از این مرجع بهره مند شوند.

به علاوه سازمان هایی که پیش از این سیستم های مدیریت کیفیت را در ساختار سازمانی خود پیاده سازی کرده و به آن به هر نحوی پایبند هستند، مرجع استاندارد را مفید خواهند یافت.

تمامی ممیزان سیستم های مدیریت کیفیت با استفاده از این کتاب به عنوان یک مرجع، برای استفاده از مفاد استاندارد در زمان ممیزی و تهیه گزارش های نهایی خود استفاده خواهند کرد.

به علاوه دانشجویان رشته های فنی و مهندسی و علوم پزشکی و نیز دانشجویان رشته های علوم انسانی می توانند با بهره گیری از کتاب مرجع استانداردهای مدیریتی سازمان جهانی استاندارد ISO با سیستم های مدیریت کیفیت و کسب آمادگی برای ورود به بازار کار آماده تر و با علم بیشتری مهیا گردند.

افزون بر آن تمام طیف شرکت هایی که تصمیم دارند به این زودی ها یا در آینده سیستم های مدیریت کیفیت را در سازمان خود پیاده سازی کرده و نسبت به صدور گواهینامه ایزو برای سازمان آن ها اقدام شود، می توانند از این کتاب مرجع برای آمادگی و آشنایی در نحوه ی پیاده سازی و آمادگی جهت ممیزی استفاده نمایند.

فصل های کتاب مرجع استانداردهای مدیریتی سازمان جهانی استاندارد ISO

این کتاب در 13 فصل تدوین شده است که سرفصل های آن در زیر آمده است:

فصل اول: ایزو ۹۰۰۰ :

مرجع استاندارد‌های مدیریتی سازمان جهانی استاندارد iso
مقدمه
۱- هدف و دامنه کاربرد
۲- مبانی سیستم‌های مدیریت كیفیت
۲- ۱ دلایل وجودی سیستم‌های مدیریت كیفیت
۲- ۲ الزامات سیستم‌های مدیریت كیفیت و …
۲- ۳ رویكرد سیستم‌های مدیریت كیفیت
۲- ۴ رویكرد فرآیندی
۲- ۵ خط‌مشی كیفیت و اهداف كیفیت
۲- ۶ نقش مدیریت رده بالا در …
۲- ۷ مستند‌سازی
۲- ۸ ارزیابی سیستم‌های مدیریت كیفیت
۲- ۹ بهبود مداوم
۲- ۱۰ نقش فنون آماری
۲- ۱۱ سیستم‌های مدیریت كیفیت و …
۲- ۱۲ رابطه بین سیستم مدیریت كیفیت و …
۳- اصطلاحات و تعاریف Terms and definitions
۳- ۱ اصطلاحات مربوط به كیفیت
۳- ۲ الزام ویا خواسته (۱) requirement
۳- ۲ اصطلاحات مربوط به مدیریت
۳- ۳ اصطلاحات مربوط به سازمان
۳- ۴ اصطلاحات مربوط به فرآیند و محصول
۳- ۵ اصطلاحات مربوط به ویژگی‌ها
۳- ۶ اصطلاحات مربوط به انطباق
۳- ۷ اصطلاحات مربوط به مستندسازی
۳- ۸ اصطلاحات مربوط به بررسی
۳- ۹ اصطلاحات مربوط به ممیزی
۳- ۱۰ اصطلاحات مربوط به مدیریت كیفیت در

فصل دوم: ایزو ۹۰۰۱ :

مرجع استاندارد‌های مدیریتی سازمان جهانی استاندارد iso
مقدمه
۱- هدف و دامنه کاربرد
۱- ۱ کلیات
۱- ۲ کاربرد
۲- مراجع الزامی
۳- اصطلاحات و تعاریف
۴- سیستم مدیریت کیفیت
۴-۱ الزامات عمومی
۴-۲ الزامات مربوط به مستندات
۵- مسئولیت مدیریت
۵-۱ تعهد مدیریت
۵-۲ مشتری محوری
۵-۳ خط‌مشی کیفیت
۵- ۴ طرح‌ریزی
۵ – ۵ مسئولیت، اختیارو ارتباطات
۵- ۶ بازنگری مدیریت
۶- مدیریت منابع
۶-۱ فراهم کردن منابع
۶-۲ منابع انسانی
۶-۳ زیرساخت
۶-۴ محیط کار
۷- پدید آوری محصول
۷-۱ طرح‌ریزی پدید آوری محصول
۷-۲ فرآیند‌های مرتبط با مشتری
۷-۳ طراحی و تکوین
۷-۴ خرید
۷-۵ تولید و ارائه خدمات
۷-۶ کنترل تجهیزات پایش و اندازه‌گیری
۸- اندازه‌گیری، تحلیل و بهبود
۸-۱ کلیات
۸-۲ پایش و اندازه‌گیری
۸-۳ کنترل محصول نامنطبق
۸-۴ تحلیل داده‌ها
۸-۵ بهبود
۸-۵-۱ بهبود مداوم
۸-۵-۲ اقدام اصلاحی
۸-۵-۳ اقدام پیشگیرا

فصل سوم: ایزو ۹۰۰۴ :

مرجع استاندارد‌های مدیریتی سازمان جهانی استاندارد iso
مقدمه
۱- هدف و دامنه كاربرد
۲- مراجع الزامی
۳- اصطلاحات و تعاریف
۴- سیستم مدیریت كیفیت
۴- ۱ مدیریت كردن سیستم‌ها و فرآیندها
۴- ۲ مستندات
۴- ۳ استفاده از اصول مدیریت كیفیت
۵- مسئولیت مدیریت
۵- ۱ راهنمایی كلی
۵- ۲ نیازها و انتظارات طرف‌های ذینفع
۵- ۳ خط‌مشی كیفیت
۵- ۴ طرح‌ریزی
۵- ۵ مسئولیت، اختیار و انتقال اطلاعات
۵- ۶ بازنگری مدیریت
۶- مدیریت منابع
۶- ۱ راهنمای كلی
۶- ۲ افراد
۶- ۳ زیرساخت
۶- ۴ محیط كار
۶- ۵ اطلاعات
۶- ۶ تأمین‌كنندگان و شراكت‌ها
۶- ۷ منابع طبیعی
۶- ۸ منابع مالی
۷- پدیدآوری محصول
۷- ۱ راهنمای كلی
۷-۲ فرآیندهای مرتبط با طرف‌های ذینفع
۷- ۳ طراحی و تكوین
۷- ۴ خرید
۷- ۵ تولید و ارائه خدمت
۷- ۶ كنترل وسایل اندازه‌گیری و پایش
۸- اندازه‌گیری، تحلیل و بهبود
۸- ۱ راهنمایی كلی
۸- ۲ اندازه‌گیری و پایش
۸- ۳ كنترل عدم انطباق
۸- ۴ تحلیل داده‌ها
۸- ۵ بهبود
پیوست ب

فصل چهارم: ۱۰۰۰۲ :

مرجع استاندارد‌های مدیریتی سازمان جهانی استاندارد iso
مدیریت کیفیت –رضایت مشتری
مقدمه
۱- هدف و دامنه کاربرد
۲- مراجع الزامی
۳- اصطلاحات و تعاریف
۳-۱ شاکی
۳-۲ شکایت
۳- ۳ مشتری
۳-۴ رضایت مشتری
۳-۵ خدمات مشتری
۳-۶ بازخور
۳-۷ طرف ذینفع
۳-۸ هدف
۳-۹ خط‌مشی
۳-۱۰ فرآیند
۴- اصول راهنما
۴-۱ کلیات
۴- ۲ شفاف‌سازی
۴-۳ دسترسی
۴- ۴ پاسخ‌دهی
۴-۵ واقع‌بینی
۴-۶ هزینه‌ها
۴-۷ محرمانگی
۴-۸ رویکرد مشتری مداری
۴-۹پاسخ‌گویی
۴-۱۰ بهبود مستمر
۵- چارچوب رسیدگی به شکایات
۵-۱ تعهد
۵-۲ خط‌مشی
۵-۳ مسئولیت و اختیار
۶- طرح‌ریزی و طراحی
۶- ۱ کلیات
۶-۲ اهداف
۶-۳ فعالیت‌ها
۶-۴ منابع
۷- عملیات فرآیند رسیدگی به شکایات
۷-۱ ارتباط
۷-۲ دریافت شکایت
۷-۳ ردیابی پیوست
۷-۴ اعلام وصول شکایت
۷-۵ ارزیابی اولیه شکایت
۷-۶ بررسی شکایت
۷- ۷ پاسخ به شکایت
۷-۸ اطلاع‌رسانی تصمیم
۷-۹ مختومه کردن شکایت
۸- نگهداری و بهبود
۸-۱ جمع‌آوری اطلاعات
۸-۲ تحلیل و ارزیابی شکایات
۸-۳ رضایت از فرآیند رسیدگی به شکایات
۸-۴ پایش فرآیند رسیدگی به شکایات
۸-۵ ممیزی فرآیند رسیدگی به شکایات
۸-۶ بازنگری مدیریت در مورد فرآیند رسیدگی
۸-۷ بهبود مستمر
پیوست الف
پیوست ب
پیوست ج
پیوست د
پیوست ه
پیوست زپیوست ح

فصل پنجم: (استاندارد سیستم مدیریت کیفیت) :

مرجع استاندارد‌های مدیریتی سازمان جهانی استاندارد iso
مقدمه
۱- هدف و دامنه كاربرد
۲ – مراجع الزامی
۳ – اصطلاحات و تعاریف
۳- ۱ محصول
۳- ۲ مشتری
۳- ۳ رضایت مشتری
۳- ۴ الزام یا خواسته
۴- مفهوم رضایت مشتری
۵- چهارچوب پایش واندازه‌گیری رضایت مشتری
۶- طرح‌ریزی برای پایش و اندازه‌گیری رضایت
۶- ۱ تعریف قصد و اهداف
۶- ۲ تعیین دامنه كاربرد و تواتر
۶- ۳ تعیین روش‌های اجرا و مسئولیت‌ها
۶- ۴ تخصیص منابع
۷- فعالیت‌های پایش و اندازه‌گیری رضایت مشتری
۷- ۱ كلیات
۷- ۲ تعیین انتظارات مشتری
۷- ۳ گردآوری داده‌های رضایت مشتری
۷- ۴ تحلیل داده‌های رضایت مشتری
۷- ۵ ارائه بازخورد برای بهبود
۷- ۶ پایش رضایت مشتری
۸ – نگهداری و بهبود فرآیندهای پایش و …
پیوست الف
پیوست ب
پیوست ج
پیوست د
پیوست ه

فصل ششم: سیستم‌های مدیریت كیفیت- :

مرجع استاندارد‌های مدیریتی سازمان جهانی استاندارد iso
مقدمه
۱- هدف و دامنه كاربرد
۲- مراجع الزامی
۳- اصطلاحات و تعاریف
۳- ۱ فعالیت activity
۳- ۲ طرف ذینفع interested party
۳- ۳ فرآیند process
۳- ۴ ارزیابی پیشرفت progress evaluation
۳- ۵ پروژه project
۳- ۶ مدیریت پروژه project management
۳- ۷ طرح مدیریت پروژه …
۳- ۸ طرح كیفیت quality plan
۳- ۹ تأمین‌كننده supplier
۴- سیستم مدیریت كیفیت در پروژه‌ها
۴- ۱ ویژگی‌های پروژه
۴- ۲ سیستم‌های مدیریت كیفیت
۵- مسئولیت مدیریت
۵- ۱ تعهد مدیریت
۵- ۲ فرآیند استراتژیك
۵- ۳ بازنگری مدیریت وارزیابی پیشرفت
۶- مدیریت منابع
۶- ۱ فرآیندهای مربوط به منابع
۶- ۲ فرآیندهای مربوط به كاركنان
۷- پدیدآوری محصول
۷- ۱ كلیات
۷- ۲ فرآیندهای مربوط به وابستگی متقابل
۷- ۳ فرآیندهای مربوط به دامنه
۷- ۴ فرآیندهای مربوط به زمان
۷- ۵ فرآیندهای مرتبط با هزینه
۷- ۶ فرآیندهای مربوط به ارتباطات
۷- ۷ فرآیندهای مربوط به ریسك
۷- ۸ فرآیندهای مربوط به خرید
۸- اندازه‌گیری، تحلیل و بهبود
۸- ۱ فرآیندهای مربوط به بهبود
۸- ۲ اندازه‌گیری و تحلیل
۸- ۳ بهبود مداوم
پیوست الف – فلوچارت فرآیندها در پروژه‌ها

فصل هفتم:

مرجع استاندارد‌های مدیریتی سازمان جهانی استاندارد iso
(استاندارد سیستم مدیریت کیفیت آموزش) ۱۰۰۱۵
مقدمه
۱- هدف و دامنه كاربرد
۲- مراجع الزامی
۳- اصطلاحات و تعاریف
۳- ۱ شایستگی
۳- ۲ آموزش
۴- راهنمایی‌هایی برای آموزش
۴- ۱ آموزش: یك فرآیند چهارمرحلهای
۴- ۲ تعیین نیازهای آموزشی
۴- ۳ طراحی و برنامه‌ریزی آموزش
۴- ۴ فراهم آوردن آموزش
۴- ۵ ارزشیابی نتایج آموزش
۵- پایش و بهبود فرآیند آموزش
۵- ۱ كلیات
۵- ۲ صحه‌گذاری فرآیند آموزش
پیوست الف

فصل هشتم: استاندارد سیستم‌های مدیریت :

مرجع استاندارد‌های مدیریتی سازمان جهانی استاندارد iso
مقدمه
۱-هدف و دامنه کاربرد
۲-مراجع الزامی
۳- اصطلاحات و تعاریف
۳- ۱ قابلیت اعتماد dependability
۳- ۲ مدیریت قابلیت اعتماد
۳- ۳ سیستم مدیریت قابلیت اعتماد
۳- ۴ طرح قابلیت اعتماد plan dependability
۳- ۵ محصول product
۳- ۶ سیستم system
۴-سیستم مدیریت قابلیت اعتماد
۴- ۱ کاربرد
۴- ۲ توصیه‌های کلی
۴- ۳ توصیه‌های مربوط به مستند سازی
۵-مسئولیت مدیریت
۵- ۱ وظیفه و تعهد مدیریت در مورد قابلیت اعتماد
۵- ۲ مشتری محوری درقابلیت اعتماد
۵- ۳ خط‌مشی قابلیت اعتماد
۵- ۴ طرح‌ریزی قابلیت اعتماد
۵- ۵ مسئولیت، اختیار و انتقال اطلاعات
۵- ۶ بازنگری مدیریت
۶- ۱ تهیه و تدارک منابع
۶- ۲ منابع انسانی
۶- ۳ زیر ساخت
۶- ۴ محیط کار
۷- ۱ طرح‌ریزی پدید آوری محصول
۷- ۲ فرآیند‌های مرتبط با مشتری
۷- ۳ طراحی و تکوین
۷- ۴ خرید و قرارداد با پیمانکاران فرعی
۷- ۵ تولید و ارائه خدمات
۷- ۶ کنترل و سایل پایش و اندازه‌گیری
۸ – اندازه‌گیری تحلیل و بهبود
۸- ۱ کلیات
۸- ۲ پایش و اندازه‌گیری
۸- ۳ کنترل محصول نامنطبق
۸- ۴ تحلیل داده‌ها
۸- ۵ بهبود
پیوست الف
پیوست ب
۱- هدف ودامنه كاربرد
۲- مراجع الزامی
۳- اصطلاحات وتعاریف
۳- ۱ قابلیت اعتماد dependability
۳- ۲ مدیریت قابلیت اعتماد
۳- ۳ سیستم مدیریت قابلیت اعتماد
۳- ۴ طرح قابلیت اعتماد dependability plan
۳- ۵ عنصر برنامه‌ی قابلیت اعتماد
۳- ۶ تكالیف برنامه‌ی قابلیت اعتماد
۳- ۷ محصول product
۳- ۸ سیستم system
۳- ۹ قابلیت اطمینان (عملكرد)
۳- ۱۰ قابلیت نگهداری (عملكرد)
۳- ۱۱ عملكرد پشتیبانی نگهداری
۳- ۱۲ سطح انسجام integrity level
۳- ۱۳ قلم item
مقوله entity
۳- ۱۴ فرآیند process
۳- ۱۵ زنجیره تأمین supply chain
۳- ۱۶ مدیریت management
۳- ۱۷ مدیریت رده بالا top management
۳- ۱۸ بازنگری review
۳- ۱۹ چرخه عمر life cycle
۴- سیستم مدیریت قابلیت اعتماد
۵- مسئولیت مدیریت
۵- ۱ وظیفه‌ی مدیریت در مورد قابلیت اعتماد
۵- ۲ برآورده كردن نیازهای مشتری در …
۵- ۳ خط‌مشی قابلیت اعتماد و پیامدهای نظارتی
۵- ۴ برنامه‌های قابلیت اعتماد
۵- ۵ نماینده مدیریت
۵- ۶ بازنگری مدیریت
۶- مدیریت منابع
۶- ۱ فراهم كردن منابع
۶- ۲ طرح‌ریزی، توسعه و نگهداری منابع
۶- ۲- ۱ منابع انسانی
۶- ۲- ۲ منابع مالی
۶- ۲- ۳ منابع اطلاعاتی
۶- ۳ برون سپاری
۷- پدید آوری محصول
۷-۱ طرح‌ریزی پدیدآوری محصول
۷- ۲ سازگارسازی برنامه‌های قابلیت اعتماد
۷- ۳ كاربرد طرح قابلیت اعتماد
۷- ۴ مدیریت زنجیره‌ی تأمین
۸ اندازه‌گیری، تحلیل و بهبود
۸- ۱ اندازه‌گیری قابلیت اعتماد
۸- ۲ پایش و تضمین قابلیت اعتماد
۸- ۳ برآورد و تحلیل قابلیت اعتماد
۸- ۴ استفاده از اطلاعات قابلیت اعتماد
۸- ۵ اندازه‌گیری نتایج
۸- ۶ بهبود قابلیت اعتماد
پیوست الف
پیوست ب
پیوست ج
پیوست د
پیوست ه
پیوست و
مراحل فرآیند واستانداردها برای مدیریت قابل اعتماد
مقدمه
۱- هدف و دامنه كاربرد
۲- مراجع الزامی
۳- اصطلاحات و تعاریف
۳- ۱ سیستم system
۳- ۲ زیر سیستم subsystem
۳- ۳ پروفایل بهره‌برداری operating profile
۳- ۴ وظیفه function
۳- ۵ عنصر element
۳- ۶ انسجام integrity
۴- مهندسی قابلیت اعتماد سیستم وكاربردها
۴- ۱ مرور كلی مهندسی قابلیت سیستم
۴- ۲ صفات قابلیت اعتماد سیستم و
۵- مدیریت قابلیت اعتماد سیستم
۵- ۱ مدیریت قابلیت اعتماد
۵- ۲ پروژه‌های قابلیت اعتماد سیستم
۵- ۳ سازگار‌سازی برای برآورده كردن نیازهای
۵- ۴ تضمین قابلیت اعتماد
۶- تحقیق قابلیت اعتماد سیستم
۶- ۱ فرآیندی برای قابلیت اعتماد مهندسی در
۶- ۲ دستیابی به قابلیت اعتماد سیستم
۶- ۳ ارزیابی قابلیت اعتمادسیستم
۶- ۴ اندازه‌گیری قابلیت اعتماد سیستم
پیوست الف
پیوست ب
پیوست پ
پیوست ت

فصل نهم: (استاندارد سیستم مدیریت انرژی) ۵۰۰۱ :

مرجع استاندارد‌های مدیریتی سازمان جهانی استاندارد iso
مقدمه
۱- دامنه كاربرد
۲- استانداردهای مرجع
۳- واژگان و تعاریف
۳- ۱ مرزها (Boundaries)
۳- ۲ بهبود مداوم (Continual Improvement)
۳- ۳ اصلاح (Correction)
۳- ۴ اقدام اصلاحی (Corrective Action)
۳- ۵ انرژی (Energy)
۳- ۶ خط مبنای انرژی (Energy Baseline)
۳- ۷ مصرف انرژی (Energy Consumption)
۳- ۸ كارآیی انرژی (Energy Efficiency)
۳- ۹ تم مدیریت انرژی …
۳- ۱۰ تیم مدیریت انرژی …
۳- ۱۱ اهداف كلان انرژی (Energy Objective)
۳- ۱۲ عملكرد انرژی (Energy Performance)
۳- ۱۳ شاخص عملكرد انرژی …
۳- ۱۴خط‌مشی انرژی (Energy Policy)
۳- ۱۵ بازنگری انرژی (Energy Review)
۳- ۱۶ خدمات انرژی (Energy Services)
۳- ۱۷ هدف خرد انرژی (Energy Target)
۳- ۱۸ استفاده انرژی (Energy Use)
۳- ۱۹ طرف‌های ذینفع (Interested Parties)
۳- ۲۰ ممیزی داخلی (Internal Audit)
۳- ۲۱ عدم انطباق (Nonconformity)
۳- ۲۲ سازمان (Organization)
۳- ۲۳ اقدام پیشگیرانه (Preventive Action)
۳- ۲۴ روش اجرایی (Procedure)
۳- ۲۵ سابقه (Record)
۳- ۲۶ دامنه كاربرد (Scope)
۳- ۲۷ استفاده انرژی بارز …
۳- ۲۸ مدیریت ارشد (Top Management)
۴- الزامات سیستم مدیریت انرژی
۴- ۱ الزامات كلی
۴- ۲ مسئولیت مدیریت
۴- ۳ خط‌مشی انرژی
۴- ۴ طرح‌ریزی انرژی
۴- ۵ اجرا و عملیات
۴- ۶ بررسی
۴- ۷ بازنگری مدیریت
پیوست
۱- الزامات كلی
۲- مسئولیت مدیریت
۲- ۱ مدیریت ارشد
۲- ۲ نماینده مدیریت
۳- خط‌مشی انرژی
۴- طرح‌ریزی انرژی
۴- ۱ كلیات
۴- ۲ الزامات قانونی و سایر الزامات
۴- ۳ بازنگری انرژی
۴- ۴ خط مبنای انرژی
۴- ۵ شاخص‌های عملكرد انرژی
۵- اجرا و عملیات
۵- ۱ كلیات
۵- ۲ صلاحیت، آموزش و آگاهی
۵- ۳ ارتباطات
۵- ۴ مستندسازی
۵- ۵ كنترل عملیات
۵- ۶ نیاز به توضیح تكمیلی ندارد.
۶- بررسی
۶- ۱ پایش، اندازه‌گیری و تحلیل
۶- ۲ ارزیابی انطباق با الزامات قانونی و سایر الزامات
۶- ۳ ممیزی داخلی سیستم مدیریت انرژی
۶- ۴ عدم انطباق‌ها، اصلاحات، اقدام اصلاحی و
۶- ۵ كنترل سوابق
۷- بازنگری مدیریت
۷- ۱ كلیات
۷- ۲ ورودی به جلسه بازنگری مدیر یت
۷- ۳ خروجی از جلسه بازنگری مدیریت
پیوست ب

فصل دهم

مرجع استاندارد‌های مدیریتی سازمان جهانی استاندارد iso
سیستم‌های مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه‌ای- . . .
۱- هدف و دامنه كاربرد
۲- نشریات مورد ارجاع
۳- اصطلاحات و تعاریف
۳- ۱ ریسك قابل قبول (acceptable risk)
۳- ۲ ممیزی (audit)
۳- ۳ بهبود مداوم (continual improvement)
۳- ۴ اقدام اصلاحی (corrective action)
۳- ۵ مدرك (document)
۳- ۶ خطر (hazard)
۳- ۷ شناسایی خطر (hazard identification)
۳- ۸ بیماری (ill health)
۳- ۹ رویداد (incident)
۳- ۱۰ طرف‌های ذینفع (interestred party)
۳- ۱۱ عدم انطباق (nonconformity)
۳- ۱۲ ایمنی و بهداشت حرفه‌ای …
۳- ۱۳ سیستم مدیریت …
۳- ۱۴ هدف (OH&S objective) OH&S
۳- ۱۵ عملكرد (OH&S performance) OH&S
۳- ۱۷ سازمان (organization)
۳- ۱۸ اقدام پیشگیرانه (preventive action)
۳- ۱۹ روش اجرایی (procedure)
۳- ۲۰ سابقه (record)
۳- ۲۱ ریسك (risk)
۳- ۲۲ ارزیابی ریسك (risk assessment)
۳- ۲۳ محل كار (workplace)
۴- الزامات سیستم مدیریت OH&S
۴- ۱ الزامات عمومی OH&S
۴- ۲ خط‌مشی OH&S
۴- ۳ طرح‌ریزی
۴- ۴ اجرا وعملیات
۴- ۵ بررسی
۴- ۶ بازنگری مدیریت
پیوست الف
پیوست ب

فصل یازدهم: (استاندارد سیستم مدیریت …

مرجع استاندارد‌های مدیریتی سازمان جهانی استاندارد iso
مقدمه
۱- دامنه كاربرد
۲- استانداردهای مرجع
۳- تعاریف
۳- ۱ بهبود مستمر
۳- ۲ محیط زیست
۳- ۴ پیامد زیست محیطی
۳- ۵ سیستم مدیریت زیست محیطی
۳- ۶ ممیزی سیستم مدیریت زیست محیطی
۳- ۷ هدف كلان زیست محیطی
۳- ۸ عملكرد زیست محیطی
۳- ۹ خط‌مشی زیست محیطی
۳- ۱۰ هدف خرد زیست محیطی
۳- ۱۱ طرف ذینفع
۳- ۱۲ سازمان
۳- ۱۳ پیشگیری از آلودگی
۴- الزامات سیستم مدیریت زیست محیطی
۴- ۱ الزامات كلی
۴- ۲ خط‌مشی زیست محیطی
۴- ۲ خط‌مشی زیست محیطی
۴- ۳ طرح‌ریزی
۴- ۴ اجرا وعملیات
۴- ۵ بررسی و اقدام اصلاحی
۴- ۶ بازنگری مدیریت
پیوست
راهنمایی برای كاربرد مشخصات
الف- ۱ الزامات كلی
الف – ۲ خط‌مشی زیست محیطی
الف- ۳ طرح‌ریزی
الف- ۳- ۱ جنبه‌های زیست محیطی
الف ۳- ۲ الزامات قانونی وسایر الزامات
الف۳- ۳ اهداف خرد وكلان
الف- ۳- ۴ برنامه (های) مدیریت زیست محیطی
الف- ۴ اجرا و عملیات
الف- ۴- ۱ ساختارومسئولیت
الف۴- ۴ مستندات سیستم مدیریت زیست محیطی
الف- ۴- ۵ كنترل مدارك
الف- ۴- ۶- كنترل عملیات
الف- ۴- ۷ آمادگی وواكنش در وضعیت‌های …
الف- ۵ بررسی واقدام اصلاحی
الف- ۵- ۱ پایش واندازه‌گیری
الف- ۵- ۲ عدم انطباق واقدامات اصلاحی و …
الف – ۵- ۳ سوابق
الف ۵- ۴ ممیزی سیستم مدیریت زیست محیطی
الف- ۶ بازنگری مدیریت
پیوست ب

فصل دوازدهم :

مرجع استاندارد‌های مدیریتی سازمان جهانی استاندارد iso
(روش‌های ممیزی سیستم‌های مدیریت کیفیت و…
مقدمه
۱- هدف و دامنه کاربرد
۲- مراجع الزامی
۲- ۱ استاندارد ایران- ایزو ۹۰۰۰: سال ۱۳۸۰، …
۳- اصطلاحات و تعاریف
۱- ۳ ممیزی audit
۲- ۳ معیارهای ممیزی audit criteria
۳- ۳ شواهد ممیزی audit evidence
۴- ۳ یافته‌های ممیزی audit findings
۵- ۳ نتیجه نهایی ممیزی audit conclusion
۶- ۳ کارفرمای ممیزی audit client
۷- ۳ ممیزی شونده auditee
۸- ۳ ممیز auditor
۹- ۳ تیم ممیزی audit team
۱۰- ۳ کارشناس فنی technical expert
۱۱- ۳ برنامه ممیزی audit program
۱۲- ۳ طرح ممیزی audit plan
۱۳- ۳ دامنۀ شمول ممیزی audit scope
۱۲- ۳ شایستگی competence
۴- اصول ممیزی
۵- مدیریت کردن برنامه ممیزی
۱- ۵ کلیات
۲- ۵ اهداف و گسترۀ برنامه ممیزی
۳- ۵ مسوولیت‌ها، منابع و روشهای اجرایی …
۴- ۵ اجرای برنامه ممیزی
۵- ۵ سوابق مربوط به برنامه ممیزی
۵- ۶ پایش و بازنگری برنامه ممیزی
۶- فعالیت‌های ممیزی
۱- ۶ کلیات
۴- ۶ انجام بازنگری مستندات
۴- ۶ آماده شدن برای انجام فعالیت‌های ممیزی …
۵- ۶ انجام فعالیت‌های ممیزی در محل
۶- ۶ تهیه، تصویب و توزیع گزارش ممیزی
۶-۷ اتمام ممیزی
۸- ۶ انجام اقدامات پیگیری بعد از ممیزی
۷- شایستگی و ارزیابی ممیزان
۷- ۱ کلیات
۷- ۲ صفات شخصی
۷- ۳ دانش و مهار تها
۴- ۷ تحصیلات، تجربۀ کاری، آموزش ممیز و …
۵- ۷ حفظ و بهبود شایستگی
۶- ۷ ارزیابی ممیز

فصل سیزدهم: سیستم‌های مدیریت ایمنی :

مرجع استاندارد‌های مدیریتی سازمان جهانی استاندارد iso
مقدمه
۱ هدف و دامنه كاربرد
۲ مراجع الزامی
اصطلاحات و تعاریف
۳- ۱ ایمنی مواد غذایی
۳- ۲- زنجیره مواد غذایی
۳- ۳ خطرات ایمنی مواد غذایی
۳- ۴ خط‌مشی ایمنی مواد غذایی
۳- ۵ محصول نهایی
۳- ۶ نمودار جریان
۳- ۷ اقدام كنترلی
۳- ۸ برنامه پیش نیاز
۳- ۱۰ نقطه كنترل بحرانی
۳- ۱۱ حد بحرانی
۳- ۱۲ پایش
۳- ۱۳ اصلاح
۳- ۱۴ اقدام اصلاحی
۳- ۱۵ صحه‌گذاری (اعتباردهی)
۳- ۱۶ تصدیق
۳- ۱۷ به روز آوری
۴- ۱ الزامات كلی
۴- ۲ الزامات مستندسازی
۵- ۱ تعهد مدیریت
۵- ۲ خط‌مشی ایمنی مواد غذایی
۵- ۴ مسئولیت و اختیار
۵- ۵ رهبر گروه ایمنی مواد غذایی
۵- ۶ ارتباطات
۵- ۶- ۱ ارتباطات برون سازمانی
۵- ۶- ۲ ارتباطات درون سازمانی
۵- ۷ آمادگی و واكنش در وضعیت‌های اضطراری
۵- ۸ بازنگری مدیریت
منابع
۶- ۱ فراهم كردن منابع
۶- ۲ منابع انسانی
۶- ۳ زیرساخت
۶- ۴ محیط كار
طرح‌ریزی و تحقق محصولات ایمن
۷- ۱ كلیات
۷- ۲ برنامه‌های پیش نیاز
۷- ۳ مراحل مقدماتی برای توانایی تجزیه و…
۷- ۴ تجزیه و تحلیل خطر
۷- ۵ ایجاد برنامه‌های پیش نیاز عملیاتی (PRPs)
۷- ۶ ایجاد طرح HACCP
۷- ۷- به روز آوری اطلاعات مقدماتی و …
۹- ۷ سیستم قابلیت ردیابی
۷- ۱۰ كنترل عدم انطباق
۸- ۱ كلیات
۸- ۲ صحه‌گذاری تركیب اقدامات كنترلی
۸- ۳ كنترل پایش و اندازه‌گیری
۸- ۴ تصدیق سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی
۸- ۵ بهبود