Posts Tagged ‘آرت برگ’

غیرممکن کمی دیرتر ممکن است

غیرممکن کمی دیرتر ممکن است

کتاب غیر ممکن کمی دیرتر ممکن است، نوشته ی آرت برگ یک کتاب موفق در زمینه ی خودسازی و تغییر است که با خواندن آن دریچه های بسیاری از چگونگی تغییر شرایط و برانگیختن دوباره ی نیروهای به خواب رفته ی درونتان، باز خواهد شد.
در این کتاب دوباره خواهید آموخت که زندگی تنها یک موهبت الهی ست. زندگی فاجعه ای نیست که برای تحمل کردنش صبوری کنیم. بلکه نگین درخشانی ست که به انسان هدیه شده و اگر چنین احساسی ندارید، باید تغییرات بزرگی در آن ایجاد کنید.

Read more »