گزیده اشعار ملک الشعرای بهار

دانلود کتاب رایگان | گزیده اشعار ملک الشعرای بهار

ملک الشعرای بهار، یا همان محمد تقی بهار روزنامه نگار، تاریخ نگار، سیاست مدار، نویسنده، شاعر و ادیب ایرانی متولد شانزدهم آبان سال 1265 هجری شمسی بود که در تاریخ دوم اردیبهشت ماه سال 1330 هجری شمسی درگذشت.
این شاعر بلند قدر، دوران حکومت های مظفر الدین شاه قاجار، احمد شاه قاجار، رضا شاه پهلوی و محمد رضا شاه پهلوی را دید.
کتاب گزیده اشعار ملک الشعرای بهار، بهترین کتابی ست که با دانلود کتاب شعر می توانید دریافت کرده و از خواندن بهترین اشعار این شاعر گران قدر ایران زمین لذت ببرید.

آثار ملک الشعرای بهار

دیوان اشعار شامل قصیده، ترکیب بند، ترجیع بند، مسمط، مثنوی، غزل و قطعه
سبک شناسی در سه جلد که درباره ی سبک نوشته های منثور فارسی
تاریخ احزاب سیاسی
تصحیح متونی کهنه چون تاریخ سیستان و مجمل التواریخ و القصص، تاریخ بلعمی

نمونه هایی از شعر بهار

مرغ سحر ناله سر کن—– داغ مرا تازه تر کن

ز آه شرر بار، این قفس را—– برشکن و زیر و زبر کن

بلبل پر بسته ز کنج قفس درآ—– نغمه آزادی نوع بشر سرا

وز نفسی عرصه این خاک توده را—– پر شرر کن، پر شرر کن

ظلم ظالم، جور صیاد—– آشیانم داده بر باد

ای خدا، ای فلک، ای طبیعت—– شام تاریک ما را سحر کن

ای خدا، ای فلک، ای طبیعت—– شام تاریک ما را سحر کن

نوبهار است، گل به بار است—– ابر چشمم ژاله بار است

این قفس چون دلم—– تنگ و تار است

شعله فکن در قفس ای آه آتشین—– دست طبیعت گل عمر مرا مچین

جانب عاشق نگه ای تازه گل از این—– بیشتر کن، بیشتر کن، بیشتر کن

مرغ بی دل، شرح هجران—– مختصر کن مختصر کن مختصر کن
***

برخیزم و زندگی ز سرگیرم —– وین رنج دل از میانه برگیرم

باران شوم و به کوه و در بارم—– اخگر شوم و به خشک و تر گیرم

زان نی شرری به پا کنم وز وی—– گیتی را جمله در شرر گیرم