شاهکار- قسمت دوم

دانلود رمان شاهکار امیل زولا

در ادامه ی آن چه در مورد امیل زولا نویسنده ی مشهور رمان شاهکار ارائه می کردیم، می خوانیم:
… سرانجام امیل آمادگی یافت تا طرح فکری را دراندازد که به کار عمده ی سراسر زندگی اش بدل شد: روگون ماگار: تاریخ طبیعی و اجتماعی خانواده ای در دوران امپراتوری دوم که با دارایی خانواده ی روگون ماکار آغاز شد و با نانا (1885)، ژرمینال (1880) و زمین (1887) ادامه یافت و با دکتر پاسکال (1893) به پایان رسید.
همچنان که خود زولا در پیشگفتار دارایی توضیح می دهد، هدف او کاوش در خانواده ای خیالی و نقل داستانی به شیوه ی علمی است تا ازاین راه تاثیرات ناگزیر وراثت و محیط را بر این خانواده ی گسترده و بر جامعه ای که این خانواده در سراسر دوران امپراتوری دوم (1851 تا 1870) در آن زیسته است، بازنماید.

زولا با برداشت خاصی که از ناتورالیسم داشت، و از مطالعات علمی اش سرچشمه می گرفت، سنت رئالیستی فلوبرو تورگینیف را پرورش داد و پیش برد و از همان گوناگونی و تنوع بیکران شخصیت ها و پیشامدهای آثار بالزاک، که زولا سخت تحسینش می کرد و می خواست از او پیشی بگیرد، بهره گرفت. اما به خلاف بالزاک که از روی تخیل و مکاشفه کار می کرد، زولا تحقیقات و برنامه ریزی وسیعی برای داستان هایش انجام می داد و هر جا که امکانش بود جاها و فعالیت هایی را که به توصیفش می پرداخت، شخصا تجربه می کرد و در بیشتر موارد مایه ها و مضامینی را می پرورد و به صورت داستان درمی آورد که مبتنی بر آزمون و مشاهده ی شخصی خود او بودند. به عنوان مثال پلاسان همان اکس آن پرووانس کودکی زولا است؛ بسیاری از اعضای دودمان روگون بر الگوی خانواده هایی شکل گرفته اند که زولا در اکس از نزدیکی می شناخت؛ حتی محتمل است که شخصیت می یت قهرمان رمان دارایی… را از لوئیز سولاری الهام گرفته باشد که برخی معتقدند زولا مهری رمانتیک و ناگفته از او در دل داشته است؛ و از سوی دیگر سیلور طبع رقیق و رمانتیک خود او را جلوه گر می سازد. هر گاه در طرح رمان دارایی… باریک شویم به این نکته برمی خوریم که با مرگ لوئیز در 1865 بسیاری از رویاهای رمانتیک زولا نیز می میرد. موقع و مقام دارایی… به عنوان نخستین رمان از سلسله داستان های روگون ماکار نشان می دهد که چرا سیر پیشرفت طرح داستانی گاه گاه با توصیف شخصیت ها و توضیح مسائل و زمینه های تاریخی قطع می شود.